พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พระปฐมบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะปฏิบัติการค้นคว้าทดลองชุดเริ่มแรก ในพระบรมราชวโรกาสเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจเป็นครั้งแรก ณ สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2512


เสด็จพระราชดําาเนินมาทรงตรวจเยี่ยมคณะปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ณ สนามบินบ่อฝ้าย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เบิกตัวหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้าฝ่ายการบินกราบบังคมทูลถวายตัวและถวายรายงานสรุปสาระสําคัญพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักวิชาการรุ่นเริ่มแรก

  • การวิจัยและค้นคว้าทดลองเป็นสิ่งสําคัญต้องดําเนินการต่อเนื่องไป เพราะการวิจัยและพัฒนาไม่มีสิ้นสุด
  • อย่าท้อใจต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ ให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไป
  • ให้รวบรวมผลปฏิบัติการและประสบการณ์แล้วบันทึกไว้เป็นตําราของคนรุ่นหลังทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทแก่กลุ่มนักวิชาการชุดเริ่มแรก ของคณะปฏิบัติการค้นคว้าทดลองคณะแรก
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มนักบินชุดเริ่มแรก

ดร.แสวง กุลทองคํา และ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล นําเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าชายฯทอดพระเนตรรถบรรทุกน้ำซึ่งติดตั้ง ปั๊มน้ำความดันสูง ทรงสาธิตด้วยพระองค์เอง ให้เห็นว่าสามารถเพิ่มความชื้นใน อากาศได้ โดยให้รถบรรทุกน้ำพ่นละอองน้ำเป็นหมอกขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงวัด ความชื้นสัมพัทธปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าก่อนพ่นละอองน้ำอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนําไปใช้ ในการปฏิบัติการค้นคว้าทดลองในท้องฟ้าอย่างได้ผล


ทอดพระเนตรเครื่องผลิตน้ำแข็งแห้งแบบใช้ในห้องทดลอง ซึ่งนํามาผลิตในภาคสนาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติการค้นคว้าทดลองในปี
พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2513


ทอดพระเนตรเครื่องบินเซสน่า 180 หมายเลข เกษตร 207 และ 209 ติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองสารทดลองแบบสารละลายจําานวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องที่ใช้ในการปฏิบัติการค้นคว้าทดลองในท้องฟ้า ในปี พ.ศ. 2512 – 2513
เครื่องบินเซสน่า 180 หมายเลข เกษตร 207 ติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองสารละลายระบบ SPAY – RIG