คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหินในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ


คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง และภารกิจของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวศรีธรรม ดั่นประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำฝนหลวง ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำฝนหลวง จนไปถึงกระบวนการขั้นตอนในการทำฝนหลวง ให้กับผู้เข้าชม อีกทั้งยังนำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อชมวีดีทัศน์และนิทรรศการต่างๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ฝนหลวงหัวหินได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ข่าวอื่นๆ

- คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาด จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- เจ้าหน้าที่และคณะซึ่งเป็น Admin เพจเฟสบุ๊ค "เวลาเที่ยว" เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสุนทราราม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะธรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงไม้งาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเกษตราธิการ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการบินรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน