ประวัติ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล
"สายรุ้ง" ปรมาจารย์แห่งฝนหลวงหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นพระโอรสลำดับที่ ๕ ของพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัยและหม่อมเพี้ยน เทวกุล ซึ่งมีพระนามเมื่อแรกเกิดว่า “หม่อมราชวงศ์ท้าวเทวา เทวกุล” ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดำริว่า “ท้าวเทวา” เป็นชื่อของพระอิศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดจะเป็นการเกินวาสนาของเด็กไป จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “เทพฤทธิ์”
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. ๒๔๖๘ : ศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๗๒ : ศึกษาชั้น Grammar School ที่ Fenn School ในรัฐนิวแฮมเชียร์ EPSILON PI TAU
พ.ศ. ๒๔๗๗ : จบชั้น High School จาก Belmont Hill School กรุงบอสตัน รัฐแมสซาชูเสทส์
พ.ศ. ๒๔๗๗ : ศึกษาวิชาชีพขั้นพื้นฐานทางด้านการเกษตรที่ Massachusetts State College
พ.ศ. ๒๔๗๘ :ศึกษาด้านวิศวกรรมการเกษตร ที่ Louisiana State University
พ.ศ. ๒๔๘๐ : ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการเกษตรและการขยายพันธ์ุ ที่ Maryland State University
พ.ศ. ๒๔๘๑ : จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมการเกษตร ด้านวิศวกรรมการเกษตรและ การขยายพันธ์ุ ที่ Maryland State University
พ.ศ. ๒๕๐๕ : ศึกษาจบและสอบได้ตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๐๗ : ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ทางด้านกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รางวัลที่ได้รับพ.ศ. ๒๕๐๓ : ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา
พ.ศ. ๒๕๐๕ : ได้รับเลือกเป็นนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิแห่งประเทศไทยของสมาคม EPSILON PI TAU
พ.ศ. ๒๕๐๗ : ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ทางด้านกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๓ : รับประกาศนียบัตรผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๑๓ ของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตร แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับผลงานวิจัยเครื่องมือทุ่นแรงการทำนาครบชุด
พ.ศ. ๒๕๑๕ : รับประกาศนียบัตรผลงานดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ผลงานวิจัยการทำฝนเทียมในประเทศไทย)


ประวัติการทำงานม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเกษตรโท กรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ จนกระทั่งลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ระหว่างปฏิบัติราชการได้นําวิชาความรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรมการเกษตรที่ได้ศึกษามาทำการเผยแพร่และพัฒนาการเกษตรเมืองไทยให้เข้าสู่ยุคใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่า ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้บุกเบิกหรือบุคคลแรกที่นําวิชาการด้านเกษตรวิศวกรรมมาสู่ประเทศไทยอย่างจริงจัง จนมีผลงานปรากฎต่อสาธารณะโดยเฉพาะในวงการเกษตรกรรมเป็นอันมาก นอกจากนั้นในระหว่างมหาสงครามโลกครั้งที่๒ ยังได้วิจัยคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของจําเป็นที่ขาดแคลนในภาวะสงครามหลายอย่าง อาทิ ตั้งโรงงานผลิตสําลีให้โรงพยาบาลต่างๆ โรงงานผลิตโซดาไฟ โรงงานสกัดน้ำมันพืช เพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โรงงานผลิตนมผงเลี้ยงทารก โรงงานกลั่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น


ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กระทรวงเกษตรได้ตั้งกรมการข้าวขึ้นมา จึงได้รับเชิญให้กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมคนแรก จนกระทั่งดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางเกษตรวิศวกรรมและตําแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นับเป็นตําแหน่งสูงสุดทางวิชาการตําแหน่งแรกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดํารงตําแหน่งนี้ตลอดมาจนครบเกษียณอายุราชการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมารับใส่เกล้าฯในปีเดียวกันที่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากองวิศวกรรมนั้น แนวพระราชดำริในเรื่องการทำ “ฝนหลวง” ก็ถือกำเนิดขึ้นและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งขณะนั้นกำลังมีชื่อเสียงจากผลงานการประดิษฐ์ควายเหล็กเข้าเฝ้าฯ และพระราชทานแนวความคิดนั้นแล้ว ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ ได้กราบบังคมทูลสัญญาว่าจะศึกษาปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าว่า

“ให้หม่อมเทพฤทธิ์ ไปคิด ไปถาม ไปสืบ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ หายตัวไปนาน วันหนึ่ง มาบอกว่าทำได้แล้ว”
สัจจะวาจาที่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานตำราวิชาการอุตุนิยมวิทยาและวิทยาศาสตร์บรรยากาศเอกสารอ้างอิง รายงานผลการวิจัยทดลอง กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศ รวมทั้งข้อมูลและข้อสังเกตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ขณะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและฤดูกาล ซึ่งทรงเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน


ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ใช้เวลา 2 ปี ในการศึกษากรรมวิธีการทำฝนจากเอกสารพระราชทานทั้งหมดและร่วมมือกับ ดร.เรณู สุวรรณสิทธิ์ ที่ปรึกษากระทรวงการคลังในเวลานั้นติดต่อกับสถาบันต่างประเทศให้จัดหารายงานเรื่องการทำฝนเพิ่มเติม


ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าตำราวิชาการต่างๆ เท่านั้น หม่อมราชวงค์เทพฤทธิ์ ยังทุ่มเทอย่างจริงจังในทุกทางที่จะค้นคว้าทดลอง หาวิธีการทำฝนเทียมให้ได้ดังพระราชประสงค์


ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องยนต์กลไกที่มีอยู่เป็นทุน รวมทั้งความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นทหารอากาศขับเครื่องบิน ตามที่หม่อมหลวงจิติเทวัญ เทวกุล บุตรชายคนเล็กเล่าให้ฟัง หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์จึงสามารถเรียนและสอบได้ตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนด้วยการเรียนครั้งเดียว และสอบได้ประกาศนียบัตรเป็น "นักบิน” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2505สายรุ้งหลายต่อหลายครั้ง ที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ขึ้นบินนำหน้าเครื่องบินพระที่นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับเครื่องบินพระที่นั่ง


ในทุกครั้งที่ขึ้นบิน รหัสเรียกขานจะมีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ "สายรุ้ง”


จากพระราชบันทึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วย เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทรงบันทึกไว้ว่า “ในการเดินทางกลับ เมฆหนาทึบจำนวนมากมีท่าทีว่าจะคุกคามและขัดขวางการบินของเรา ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ จึงบินด้วยเครื่องบินปีกนำหน้าเส้นทางบินของเรา โปรยสารแคลเซียมคลอไรด์ตลอดทาง จนถึงพระตำหนักจิตรลดา พระราชวังดุสิต ผลก็คือ เมฆเหล่านั้นแยกออกเป็นเส้นทางโล่งทั้งสองด้านของเมฆแยกออกมองดูคล้ายกำแพงยักษ์สองข้าง เมื่อเรามาถึงตำหนักจิตรลดา กำแพงทั้งสองเริ่มปิดเข้าหากันและมีกระแสลมแรงทำให้เฮลิคอปเตอร์เกือบบินกลับฐานที่ตั้งไม่ได้และไม่ช้าก็เกิดฝนตกหนักมาก ดังนั้น แม้ว่าประสบการณ์ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จในการทำลายเมฆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการประสบความสำเร็จในการทำฝนด้วย ”


เหตุการณ์นี้ทำให้ทรงมั่นพระทัยในสมมุติฐานที่จะใช้น้ำแข็งแห้งทำให้เกิดฝนได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้น้ำแข็งแห้ง (Dry-Ice หรือ Solid Carbon dioxide) เป็นสารทำฝนในการปฏิบัติการทดลองจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2512 ณ สนามบินหนองตะกู วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ฝนแรกที่ "หนองตะกู”ในการทดลองระยะแรกไม่สามารถสรุปผลได้แน่ชัด จึงต้องมีการวางแผนกันใหม่อีกหลายต่อหลายครั้ง ตลอด 12 ปีต่อมา ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ ได้ทุ่มเทศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน แล้วทำการค้นคว้าทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงียบๆ เพราะแม้จะเสนอแผนการดำเนินงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ก็ไม่สามารถลงมือทดลองอย่างจริงจังได้ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเฉพาะขาดเครื่องบินและอุปกรณ์อันมีความจำเป็นยิ่งต่อการทำฝน ในระยะเริ่มแรกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยจึงเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับค่าใช้จ่ายบางส่วนจากเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาด้านการเกษตรวิศวกรรม


กระทั่งถึงปี 2512 ดร.แสวง กุลทองคำ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเครื่องบินเล็กของหน่วยบินเกษตร (กองบินเกษตรในเวลาต่อมา) สำหรับโปรยยาฆ่าแมลงหลายลำ จึงรื้อฟื้นพระราชดำริและมีบันทึกสั่งการให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เทียบเท่าอธิบดี) ทำโครงการทดลองเสนอขึ้นมา


หม่อมราชวงศเทพฤทธิ์จึงร่างโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการบังคับเมฆให้เป็นฝน เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งขอจัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เอง เป็นผู้อำนวยการโครงการฝนหลวงพระราชทานและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลอง ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการได้ ในเดือนมิถุนายน 2512เมื่อได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า พร้อมจะดำเนินการตามพระราชประสงค์แล้ว และการทดลองอย่างจริงจังจึงเริ่มขึ้นในปีนั้นเอง


การปฏิบัติการทดลองจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม พ.ศ. 2512 ณ สนามบินหนองตะกู วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ปฏิบัติการทดลองครั้งนี้ เป็นประจักษ์พยานอย่างดีถึงความอดทน และความทุ่มเท อุทิศตัวอย่างไม่คิดถึงตัวเองของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์


การบินทดลองครั้งนี้ใช้เครื่องบินเซสน่า 180 ชนิดเครื่องยนต์เดียว บรรทุกน้ำแข็งแห้งแล้วตักโปรยออกมาทางหน้าต่างเครื่องบิน ซึ่งมีความขลุกขลักเป็นอันมาก เพราะเครื่องมือเป็นเพียงเครื่องบินเปล่าๆ ที่ใช้ในการพ่นย่าฆ่าแมลงเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์สำหรับทำฝนหลวงโดยเฉพาะประจำเครื่องเลย


ขณะที่หน้าต่างเครื่องบินเปิดอยู่นั้น ลมจะพัดเข้ามาให้เครื่องอย่างแรง ทำให้น้ำแข็งแห่งที่โปรยปลิวกลับเข้ามาในเครื่องบินอีก และเข้าไปในหูของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์จนได้รับความเจ็บปวดอย่างรุงแรง


กระนั้นก็ตาม หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็สู้อุตส่าห์อดทนต่อความเจ็บปวดและความยากลำบาก จนกระทั่งทำการทดลองได้เสร็จสิ้น


เพื่อให้การทดลองปรากฏผลชัดเจนยิ่งขึ้น ในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน จึงมีการย้ายฐานปฏิบัติการค้นคว้าทดลองมาที่สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีความได้เปรียบและเหมาะสมในการปฏิบัติการค้นคว้าทดลองมากกว่าสนามบินหนองตะกู เพราะเป็นสนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล ปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งหัวและท้าย ทางวิ่ง มีหอบังคับการ ทางบินขึ้นลง อุปกรณ์ควบคุมการบินและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย อยู่ในทำเลที่จะเห็นสภาพท้องฟ้าและเมฆเหนือพื้นที่เป้าหมายได้ชัดเจนทุกทิศทางที่สำคัญ คือ อยู่ใกล้กับพระราชวังไกลกังวล จึงเป็นการสะดวกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งมายังสนามบิน เพื่อทรงบัญชาการหรือทรงร่วมวางแผนหรือปรับแผนการทดลองด้วยพระองค์เองร่วมกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ทั้งยังทรงสามารถสังเกตและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของเมฆทดลองได้เป็นมุมกว้างรอบทิศทางได้สุดสายตาตลอดเวลา ในช่วงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ทรงทุ่มเทให้กับการค้นคว้าทดลองอย่างเอาจริงเอาจัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงวางแผนหรือพระราชทานข้อแนะนำแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ โดยตรงผ่านวิทยุตำรวจในเวลากลางคืนเพื่อให้วางแผนปฏิบัติการในเช้าวันรุ่งขึ้นได้ทันที
ห้องทดลองบนท้องฟ้าแม้ปฏิบัติการทดลองจะเป็นผลแล้ว แต่ตลอด 5 ปีต่อมา ตั้งแต่ปี 2512 – 2516 คณะปฏิบัติการฯ ซึ่งตอนนั้นมีด้วยกัน 5- 6 คน คือ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เป็นหัวหน้า อาจารย์เมธา รัชตะปีติ วิศวกรอีกหนึ่งคน ลูกจ้าง และ คุณศรีวัย สิงหะคเชนทร์ ยังคงปฏิบัติการค้นคว้าทดลองทำฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกในสถานที่ต่างๆ ฤดูกาลต่างๆ ตลอดระยะเวลาหลายปี ในที่สุด ทำให้ประมวลผลสัมฤทธิ์ของการค้นคว้าทดลองมาเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง 3 ขึ้นตอน คือ ก่อกวน – เลี้ยงให้อ้วน – โจมตี ซึ่งพระราชทานให้เป็นเทคโนโลยีและหลักการในการปฏิบัติการทำฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา


ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา ภารกิจของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง มาเป็นปฏิบัติการทำฝนหวังผลควบคู่กันไป


วันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2514 หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ได้รับพระราชกระแสรับสั่งให้บัญชาการทำฝนหวังผลเป็นครั้งแรกที่ฐานปฏิบัติการสนามบิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ฝนตกลงสู่นาข้าวในจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ซึ่งประสบสภาวะแห้งแล้งขั้นวิกฤติตามฎีกาที่ชาวนาทั้งสองจังหวัดทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานฝนหลวงไปช่วยเหลือซึ่งประสบณ์ผลสำเร็จเป็นอย่างดี


จากนั้นเป็นต้นมา ภารกิจทำฝนหวังผลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องเพิ่มคณะปฏิบัติการทำฝนขึ้นอีกหนึ่งคณะ โดยระยะแรกๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงบัญชาการคณะหนึ่ง หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์บัญชาการอีกคณะหนึ่ง ปฏิบัติการทำฝนหวังผลในภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน


กว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลาเกือบ 4 ปี ช่วงเวลานั้นหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์มุ่งมั่นทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก และทุกครั้งจะจดบันทึกไว้ในสมุดเล่มเล็กๆ และจะบินวนดูผลจนแน่ใจ ก่อนที่จะเขียนรายงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ความคิดประดุจเครื่องจักรของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ไม่เคยหยุดทำงาน แม้ในช่วง 3-4 ปีสุดท้ายของท่าน ความคิดนั้นยังคงโลดแล่น ล้ำหน้ากว่ายุคสมัย ซึ่งเมื่อ 30 ปีก่อน เกิดปัญหาขาดแคลนเกลือที่จะทำฝนหลวง หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ จึงพยายามค้นคว้าทดลอง จนได้เกิด สารสูตร ท.1 (เป็นสารฝนหลวงที่ทำจากน้ำทะเล) ใช้แก้ไขปัญหาเกลือที่ใช้เป็นสารฝนหลวงขาดแคลน ก่อนที่จะมีโรงงานผลิต ที่ทำให้ปัญหาการขาดแคลนหมดไป จิตวิญญาณในการค้นคว้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง หลายๆท่านอีกด้วย


“ท้องฟ้า” จึงเป็นห้องทดลองอันกว้างใหญ่ที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์สามารถใช้ทักษะที่มีอยู่ทุกด้านวิชาความรู้ ทุกแขนง จินตนาการผสานด้วยความอุตสาหะ บากบั่น พากเพียร สร้างผลงานอันเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเกษตรและประเทศชาติ "ฝนหลวง” กลายเป็นภารกิจจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้


ความสำเร็จนี้นำมาซึ่งการก่อตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมารองรับการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2518 ในนาม "สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้สามารถตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงได้เป็น 3-6 หน่วยหลังจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ในเวลานั้น อายุได้ 61 ปี สํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงสํานักงานปลัดกระทรวง และกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรได้ตระหนักในเกียรติคุณของผลงานและความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ของม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาผ่านราชเลขาธิการ ขอพระราชทาน ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน่วยราชการทั้งสอง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชานุญาตให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล มาดํารงหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านฝนหลวงและเกษตรวิศวกรรม แก่หน่วยราชการทั้งสองตลอดมาจนเท่าที่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ความสำเร็จ ณ แก่งกระจาน3 ปี หลังจาก "ฝนหลวงเม็ดแรก” ตกลงสู่ผืนป่าเขาใหญ่ และตามมาด้วยการค้นคว้าทดลอง พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจเต็มร้อย ในที่สุดเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกว่า เป็นความสำเร็จในการทำฝนหลวงของประเทศไทย ก็เกิดขึ้น เมื่อเวลา 13 นาฬิกา ของวันที่ 19 ตุลาคม 2515 เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบัญชาการ การทำฝนหวังผลด้วยพระองค์เอง สาธิตแก่นักวิทยาศาสตร์ ผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ ที่มาขอรับการถ่ายทอดความรู้จากประเทศไทย


เป็นความท้าทายยิ่งสำหรับคณะปฏิบัติการทดลองทำฝน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน มีพื้นผิวน้ำเพียง 46.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,162.5 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยปฏิบัติการค้นคว้าทดลองมา และมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ถึง 1,500 เท่าในปฏิบัติการทำฝนหวังผลสาธิตแก่นักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ครั้งนี้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ทำหน้าที่อำนวยการคณะปฏิบัติการอยู่ ณ ฐานปฏิบัติการ สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ่านข่ายวิทยุตำรวจจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในเวลา 01.00-02.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2515


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2515 รายงานข่าวการปฏิบัติการทำฝนหวังผลสาธิตครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่ โดยพาดหัวว่า "ฝนในหลวงบังคับตกตามที่เป็นผลสำเร็จครั้งแรกในโลก”


เนื้อหาข่าว มีการรายงานว่า


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบวิธีทำฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกในโลกโดยใช้หลัก "ทำลายเมฆที่หนึ่ง แล้วให้ฝนไปตกตามจุดที่ต้องการ” ทรงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านฝนเทียมนำไปปฏิบัติ ปรากฏว่าได้ผลดี ทำให้ฝนตกทั่วบริเวณนับแสนไร่แล้ว และจะสาธิตให้คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสาธารณะของสิงคโปร์ชม ระหว่างวันที่ 18-22 เดือนนี้ ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


ความสำเร็จที่รับรู้กันไปทั่วครั้งนี้ ทำให้ภารกิจของคณะปฏิบัติการฯ ทำฝนหลวงเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณ และแน่นอนว่า ภาระหน้าที่ของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ก็ย่อมหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ทั้งที่อายุของท่านในขณะนั้นก็ย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วคนล่าเมฆ ผู้ห้าวหาญกว่า 20 ปี บนท้องฟ้า ตั้งแต่การบินขึ้นปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง จนถึงการบินปฏิบัติการทำฝนหวังผล ในการบรรเทาภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงในทุกภูมิภาคของประเทศจนไม่สามารถคาดคะเนชั่วโมงบิน และระยะทางในการบินได้


สิ่งเดียวที่ทุกคนรู้ คือในยามที่ "สายรุ้ง" ทอประกายอยู่บนฟากฟ้า ภารกิจที่แบกรับไว้บนสองบ่า คือเกษตรกรผู้กำลังเดือดร้อนที่กำลังรอคอยความหวัง จะต้องทำให้ความหวังนั้นเป็นความจริงให้จงได้


ไม่ว่าปฏิบัติการครั้งนั้น จะยากลำบากเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างใด และจะต้องเสี่ยงกับภยันตรายเพียงใดก็ตาม


การบินขึ้นปฏิบัติการปีละ 8 เดือน วันละหลายครั้ง ในสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน อัตราเสี่ยงนับว่าสูงอยู่แล้ว แต่การบินที่ไม่ปกติ คือ บินเข้าหาเมฆ ไล่ตามเมฆ หรือแม้แต่มุดเข้าไปในเมฆ อัตราเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่า


แต่นั่นคือ ภารกิจที่คนล่าเมฆผู้ห้าวหาญนามว่า หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ไม่เคยนึกประหวั่นพรั่นพรึงหรือหวั่นเกรงแม้แต่น้อยทั้งบิน ทั้งบัญชาการ ทั้งประเมินผล ทั้งจดบันทึก ทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยไม่คาดฝัน ทั้งแก้ไขสถานการณ์ในยามที่หลายอย่างไม่เป็นไปตามแผน


แม้กระทั่งในยามที่เกิดเหตุขัดข้องกับอากาศยานหรือฝนฟ้าไม่เป็นใจ


ทุกเรื่องราว ทุกสถานการณ์ ล้วนเคยเกิดขึ้นกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ทั้งสิ้น


ชุดนักบินสีส้ม เสียงนกหวีดที่ดังก้องบนเครื่องบิน เป็นสัญญาณในการปฏิบัติการปี๊ดสั้น ให้โปรย ปี๊ดรัวๆ ให้เร่งโปรย ปี๊ดช้าให้หยุด คือ เอกลักษณ์ที่เป็นที่คุ้นตาคุ้นหู และคุ้นในคนฝนหลวงทุกคน
ราคาแห่งผลงาน46 ปีของการทุ่มเททำงานหนัก เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทและทำเพื่อผู้อื่นแล้ว นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มิเคยได้รับทรัพย์ศฤงคารใดๆ อันเป็นการตอบแทนความคิดอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นเลย ในทางตรงกันข้าม ท่านกลับต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นค่าตอบแทนให้กับผลงานเหล่านั้น


“คุณเทพฤทธิ์ เสียสละทำฝน หูหนวกเพราะสูตร 3 (น้ำแข็งแห้งที่เป็นส่วนประกอบของสารทำฝนในการทดลองทำฝนในปีแรก) ปลิวเข้าหู แต่เวลาขึ้นบินมีความสุข บอกบินแล้วสบายหู หูไม่หนวก หูดี เพราะมีวิทยุเก่าๆ วิทยุ F.M.5 เปิดเสียงดังมาก..”


พระราชดำรัสเล่าพระราชทานแก่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหารระดับสูง นักวิชาการฝนหลวง และนักบินของคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง พ.ศ.2542 ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2542


หูที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังต่อมาจนตลอดชีวิต มิใช่ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ต้องเสียไป


"ท่านไปทดลองเครื่องหางกุด เอามือไปรอง ดูว่าน้ำเข้าไหม มันดูดนิ้วท่านเข้าไปแล้วก็ตัดนิ้วก้อยขาดไปเลยประมาณสองข้อนิ้ว แล้วก็ตอนที่ตั๊กแตนปาทังก้าระบาดที่ลพบุรี ท่านไปบินพ่นยาฆ่าแมลง ถังที่ใส่น้ำยาฆ่าแมลงล้มลงมาอาบท่านทั้งตัวเลย คุณทวี(อิ่มวัฒน์ นักบิน) รีบเอาเครื่องลงที่ดอนเมือง แล้วรีบพาท่านไปอาบน้ำ แต่น้ำยาเข้าไปหมดทั้งตัวแล้ว ท่านได้รับพิษมาก ต้องเข้าโรงพยาบาลตั้งหลายวัน หลังจากนั้นมา สุขภาพท่านก็ไม่ดีมาตลอด” คำบอกเล่าของคุณศรีวัย สิงหะคเชนทร์ ได้รับการยืนยันจากคุณจักร จักกะพาก ผู้อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องหางกุดด้วย


“วันนั้นพวกเราไปลองเครื่องหางกุดกันที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง (พิพิธภัณฑ์การเกษตรในปัจจุบัน) บริเวณนั้นมีคลองอยู่สายหนึ่ง เอาเรือติดเครื่องหางกุดไปลองสูบน้ำ เครื่องนี้มีตะแกรงเป็นกระเปาะแล้วก็มีใบพัดอยู่ข้างในต่อกับเครื่อง มันจะดูดน้ำขึ้นไปเป็นการสูบน้ำก็ได้โดยเอาท่อไปสวมข้างหลัง ถ้าเอาท่อออก ก็เป็นเครื่องยนต์ให้เรือวิ่งได้”


กำลังสูบน้ำอยู่ ก็ลองนั่นลองนี่ไป มีช่วงหนึ่งท่านเกิดเอามือไปลองเครื่องว่าดูดแรงไหมถ้าตะแกรงอยู่ก็คงไม่เป็นไร แต่ตอนนั้นไม่มี ก็เลยดูดนิ้วท่านเข้าไป หายไปเหลือสักครึ่ง ผมกับพี่เม (อาจารย์เมธา รัชตะปีติ) พาขึ้นรถ จับมือพยายามห้ามเลือดไว้ ไปเข้าโรงพยาบาลภูมิพล นอนอยู่ประมาณสองเดือน"


เหตุการณ์ถังน้ำยาปราบศัตรูพืช ซึ่งทำด้วยแก้วแตก เนื่องจากความกดอากาศในเครื่อง ทำให้น้ำยาเคมีราดทั่วทั้งตัวหัวหน้าคณะทำงาน แม้นักบินจะรีบนำท่านลงมาอาบน้ำล้างตัวก่อนนำส่งตัวไปรักษาต่ออีกหลายเดือนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กระนั้นก็ทำให้สุขภาพหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เสื่อมโทรมลงอย่างมาก


อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ป่วยหนัก ขนาดคิดว่า ท่านอาจไม่รอด และเริ่มมีการตระเตรียมงานศพแล้ว แต่ด้วยขวัญและกำลังใจอันเข็มแข็ง ก็ทำให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์อยู่ต่อมาได้อีกหลายปี


อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ได้รับพระราชทานด้วยพระองค์เองอย่างที่น้อยคนนักจะได้รับดุจเดียวกัน อาจเป็นปัจจัยหลักที่ต่ออายุของท่านให้ยืนยาวต่อมา


“มีอยู่วันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯมาเยี่ยมอาจารย์ที่กองวิศวกรรม มาเป็นการส่วนพระองค์ ประทับอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์หม่อม ประมาณสองสามชั่วโมงเห็นจะได้ ผมมีโอกาสนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วย นั่งเฝ้ากับพื้น ตอนเสด็จพระราชดำเนินออกมาจะไปดูโรงงาน มีบันได 3-4 ขั้น ไม่สูงนัก แต่ท่านไม่ค่อยแข็งแรง ยังเดินไม่ค่อยไหว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประคองอาจารย์หม่อมเดินขึ้นมาด้วยกัน ตอนนั้นอาจารย์หม่อมกราบทูลด้วยว่า กระหม่อมแย่แล้ว”


อีกเหตุผลหนึ่ง น่าจะด้วยความเข้มแข็งอดทนในตัวของท่าน อย่างที่หม่อมหลวงจิติเทวัญ บุตรชายคนเล็กเล่าว่า "เมื่อมีเรื่องเจ็บตัวคุณพ่อจะบอกเรื่องเล็ก ท่านพูดอย่างนี้เสมอๆ เลือดออกบ้างอะไรบ้าง คุณพ่อก็บอกว่าอยู่ที่ใจเรา เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง หรือตอนที่ต้องตัดม้าม ผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ตัวท่านมีรอยเย็บเต็มไปหมด ท่านก็ยังสนุกอยู่ ผมถามว่า เจ็บไหม ท่านบอกว่าไม่เจ็บ อยู่ที่ใจของคน ถ้าใจสู้เสียอย่างทุกอย่างก็เป็นเรื่องเล็ก"สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกาหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ได้รับการยกย่องจากผลงานดีเด่นที่สร้างไว้มากมาย ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


แต่ความปิติและภาคภูมิใจที่สุดของท่าน คือการได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา เป็นบุคคลแรกของกระทรวงเกษตร เมื่อพุทธศักราช 2503 อันแสดงถึงความเป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการอย่างดี


นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกเป็นนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิแห่งประเทศไทยของสมาคม EPSILON PI TAU เมื่อปี 2505 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ทางด้านกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2507 ประกาศนียบัตรผลงานดีเด่นประจำปี 2513 ของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลงานวิจัยเครื่องมือทุ่นแรงการทำนาครบชุด ประกาศนียบัตรผลงานดีเด่นประจำปี 2515 ของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลงานวิจัยการทำฝนเทียมในประเทศไทย และกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตลอดในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรวิศวกรรม จึงได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นกรรมการต่างๆเป็นอันมาก เช่น กรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในสาขาเกษตรวิศวกรรม กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย กรรมการกำหนดรายการมาตรฐานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารและสมาชิกสภานิตบัญญัติแห่งชาติ


ในระดับนานาชาติ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ ยังเป็นกรรมการร่วมในการก่อตั้ง คณะกรรมการชั่วคราวเกี่ยวกับการใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำนาดำขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านการผลิตและการแปรสภาพของคณะกรรมาธิการเรื่องข้าวระหว่างประเทศ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถึง 12 ครั้ง ตลอด 24 ปี


ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาทางเกษตรวิศวกรรมที่สถาบันค้นคว้าเรื่องข้าวระหว่างประเทศ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศเซียร์ราลีโอน แอฟริกา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกษตรวิศวกรรม ให้ทำการสำรวจและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับสภาพการทำนาที่เป็นหล่มลึกของประเทศนั้น


จากผลงานการทำฝนเทียม หลายประเทศได้ขอความร่วมมือและขอคำแนะนำทางวิชาการมา บางประเทศส่งและติดต่อของส่งผู้แทนมาดูวิธีการทำฝนเทียม ได้แก่ สิงคโปร์ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ เวียดนามใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมทั้งได้รับเชิญจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำฝนเทียมและทำลายเมฆหมอกกับนักวิทยาศาสตร์ในประเทศนั้นด้วยหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 สิริรวมอายุได้ 69 ปี 10 เดือน 28 วัน แม้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ จะจากไปแล้ว แต่วันที่ 29 ธันวาคมของทุกปีจะเป็น “วันสายรุ้ง” เพื่อที่คนไทยจะได้ย้อนรำลึกถึงคุณงามความดีและผลงานของท่านตลอดไป


จนถึงทุกวันนี้ บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ผู้ใกล้ชิด แม้กระทั่งผู้เคยมีโอกาสได้รู้จักมักคุ้น ก็ยังรำลึกถึง "วันสายรุ้ง” ผู้ยิ่งใหญ่เสมอมา เกียรติภูมิของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล "ปรมาจารย์แห่งฝนหลวง” ยังคงอยู่ในความจดจำของเกษตรกรและคนไทยทั้งมวล เป็นความภาคภูมิใจและแบบอย่างสำหรับ "คนฝนหลวง” ในยุคต่อมา ที่พร้อมจะเรียกขานตัวเองด้วยความสมัครใจว่า"ศิษย์ของอาจารย์หม่อม”แม้วันนี้ ปรมาจารย์แห่งฝนหลวงจะจากไป แต่คุณงามความดี ความอุทิศตน เสียสละทุ่มเท กล้าคิดกล้าทำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือแบบอย่างที่คนรุ่นหลังยึดถือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานของท่านให้คงอยู่ตลอดไป
ขอบคุณข้อมูลจาก

หนังสือสายรุ้ง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล. 2557 . กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . p.31-35. p.37-39. p.43-45 p.47-53 p.55-61. p.63-68. p.69-70. p.95-99. p.115-117. p.129


สายรุ้งปรมาจาย์ฝนหลวงของไทย.20 เมษายน,2557, ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศูนย์ฝนหลวงหัวหินความเป็นมาที่น่าสนใจของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ประวัติวันเทคโนโลยีไทย 19 ตุลาคม
ที่มาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน
ประมวลภาพท่าอากาศยานหัวหินจากสนามบินบ่อฝ้าย ที่เริ่มเข้าไปใช้เป็นฐานปฏิบัติการค้นคว้าทดลองการทำฝนตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ...
ประมวลภาพการพัฒนาและก่อสร้างอาคารศูนย์ฝนหลวงหัวหินที่ดำเนินการไปแล้วระหว่างปี พ.ศ.2545-2547
>ประมวลภาพการพัฒนาและก่อสร้างอาคารและสถานที่ของศูนย์ฝนหลวงหัวหินที่สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2548
ประมวลภาพการพัฒนาและก่อสร้างอาคารและสถานที่ของศูนย์ฝนหลวงหัวหินที่สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2549-25510
ประมวลการดำเนินการตามภาระหน้าที่ของศูนย์ฝหลวงหัวหิน ปัจจุบันจนถึงปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา พ.ศ.2550
>ประมวลภาพที่เสด็จพระราชดำเนินมาศูนย์ฝนหลวงหัวหินตั้งแต่ พ.ศ.2512 จนถึง พ.ศ.2544