รายงานผลก้าวหน้าการดำเนินการของคณะปฏิบัติการโครงการ Cloud Seeding


4 กรกฏาคม พ.ศ. 2512 รายงานผลก้าวหน้าการดำเนินการของคณะปฏิบัติการโครงการ Cloud Seeding ตามที่ท่านได้อนุมัติให้คณะปฏิบัติการเริ่มดำเนินการขั้นต้น ตามโครงการบังคับเมฆให้เป็นฝนที่ได้เสนอเค้าโครงการมาแล้วนั้น คณะปฏิบัติการได้เดินทางไปทำการสำรวจตรวจสอบสถานที่สนามบินหนองตะกู อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2512 ปรากฏว่าสนามบินหนองตะกูเป็นสถานที่เหมาะสมในการเริ่มต้นดำเนินการขั้นทดสอบนี้อย่างยิ่ง
ตามที่ท่านได้อนุมัติให้คณะปฏิบัติการเริ่มดำเนินการขั้นต้น ตามโครงการบังคับเมฆให้เป็นฝนที่ได้เสนอเค้าโครงการมาแล้วนั้น คณะปฏิบัติการได้เดินทางไปทำการสำรวจตรวจสอบสถานที่สนามบินหนองตะกู อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2512 ปรากฏว่าสนามบินหนองตะกูเป็นสถานที่เหมาะสมในการเริ่มต้นดำเนินการขั้นทดสอบอย่างยิ่ง กล่าวคือ
1.สนามบินหนองตะกูมีทางเข้าออกที่อยู่ในสภาพค่อนข้างดี สามารถใช้รถยนต์พาหนะติดต่อได้ทุกฤดูกาล และอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพสายตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 22 ก.ม.
2.มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้พร้อมบริบูรณ์ คือ ที่พัก ความปลอดภัย และมีน้ำบ่อบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ถึง 6,000 แกลลอนใน 12 ชั่วโมง ฉนั้น จึงไม่เป็นปัญหาขัดข้องในการใช้น้ำโปรยเป็นละอองบังคับให้เมฆรวมตัวเป็นฝน
3.มีลานบินสำหรับขึ้นลงยาวถึง 2,400 ฟุต (ประมาณเกือบ 600 เมตร) สนามบินอยู่ในสภาพที่ดี ลาดยางตลอด และปลอดภัยในการขึ้นลง
4.จุดที่ตั้งสนามบินอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,500 ฟุต ฉนั้นการขึ้นลงจะทำให้เครื่องบินเดินทางถึงก้อนเมฆที่จะทำการทดลองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งความรวดเร็วนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบังคับเมฆให้เป็นฝนได้ผล


นอกจากนั้นคณะปฏิบัติการยังได้ศึกษาสังเกตการณ์เกี่ยวกับสภาพการเพาะปลูก และความต้องการน้ำฝนในท้องถิ่นนั้น และปริมาณเมฆคิวมูลัสแผ่กระจายอยู่ทั่วไป ปรากฎว่าในท้องถิ่น อ.ปากช่อง ทำการเพาะปลูกปีละสองฤดูกาล สำหรับฤดูที่สองซึ่งเป็นฤดูที่คณะปฏิบัติการจะเริ่มดำเนินการขั้นทดสอบนี้ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมจะเป็นระยะเวลาที่กสิกรเก็บเกี่ยวผลิตผลข้าวโพด และไถเตรียมดินเพื่อทำการปลูกฤดูที่สองภายในปลายเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ทั้งเดือน กสิกรจะต้องการให้มีน้ำฝนสม่ำเสมอในระยะเวลาที่ห่างกันไม่เกิน 10 - 15 วัน ตั้งแต่เริ่มทำการเพาะปลูกเป็นต้นไป ถึงแม้ว่าในฤดูเพาะปลูกที่สองนี้อยู่ในระหว่างฤดูฝน แต่ก็อาจมีความแห้งแล้งเกิดขึ้น ได้ทำให้พืชผลเสียหายดังที่เคยปรากฏมาในระยะ 2 – 3 ปีที่แล้วนี้ ฉนั้นการทดลองบังคับเมฆให้เป็นฝนนี้จะกระทำในกรณีที่เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกในระยะเวลาที่พืชต้องการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต ซึ่งความต้องการน้ำฝนนี้จะต้องการไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน

สำหรับการทดสอบขั้นต้นจะไปเริ่มดำเนินการตามแนวการที่เสนอไว้ข้างล่างนั้น จะเป็นปฏิบัติการด้านอากาศ เพื่อหาข้อมูล ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคและซักซ้อมความคล่องแคล่วฉับไวของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อให้การทดสอบในการปฏิบัติงานจริงมีประสิทธิภาพ และการทดสอบขั้นต้นนี้จะกระทำกับเมฆคิวมูลัสซึ่งมีแผ่กระจายทั่วไปอยู่เหนือสนามบินหนองตะกูเท่านั้น ซึ่งสนามบินหนองตะกูนี้ตั้งอยู่บนหุบเขาซึ่งรอบบริเวณยังเป็นป่ากว้างขวาง เจ้าหน้าที่สนามบินหนองตะกูได้ต้อนรับคณะปฏิบัติการด้วยอัธยาศัยดียิ่ง และยืนยันยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ ดังนั้นคณะปฏิบัติการจึงได้ตกลงที่จะดำเนินการขั้นทดลองต่อไปตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

18 กรกฏาคม 2512
1.ส่งเครื่องบินพร้อมด้วยอุปกรณ์พ่นยาหนึ่งลำไปที่สนามบินหนองตะกู
2.จัดส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดสอบ เช่น รถวิทยุสำหรับการติดต่อพื้นดินกับเครื่องบิน และติดต่อพื้นดินกับพื้นดิน รถบรรทุกน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น ไปเตรียมพร้อมไว้ที่สนามบินหนองตะกู

19 กรกฎาคม 2512 เป็นต้นไป ลงมือทำการบิน และทดลอง เพื่อหาข้อมูล ทดสอบความเหมาะสม และความชำนาญในการปฏิบัติการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม