เจ้าหน้าที่และคณะซึ่งเป็น Admin เพจเฟสบุ๊ค "เวลาเที่ยว" ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหินในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. โดยประมาณ


เจ้าหน้าที่และคณะซึ่งเป็น Admin เพจเฟสบุ๊ค "เวลาเที่ยว" ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง และภารกิจของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีเกร็ดความรู้ ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง ภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง และกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาความรู้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปเผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊ค "เวลาเที่ยว" ซึ่งมีผู้ติดตามเข้าชมเพจดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 คน ศูนย์ฝนหลวงหัวหินเห็นว่าเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝนหลวงหัวหินและโครงการพระราชดำริฝนหลวงอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างมาก จึงได้บรรยายสรุปและพาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข่าวอื่นๆ

- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสุนทราราม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะธรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงไม้งาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเกษตราธิการ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการบินรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน