ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศปน.จ.เชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น. โดยประมาณ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(คุณฉันติ เดชโยธิน) บรรยายเรื่อง
"การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานการทำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ2558
ข่าวอื่นๆ

- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ และ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ
- Professor Dr. Anthony R. Moon, ศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ ศึกษาดูงานโครงการฝนหลวงที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา
- คณะผู้แทนจากกาตาร์เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
- ประกาศรับสมัครงาน
- วันพืชมงคล 58