Professor Dr. Anthony R. Moon, ศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ ศึกษาดูงานโครงการฝนหลวงที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. โดยประมาณ


Professor Dr. Anthony R. Moon, ศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ จาก University of Techonology Sydney, ประเทศ Australia


เดินทางมายังศูนย์ฝนหลวงหัวหินเพื่อศึกษาดูงาน เทคโนโลยีฝนหลวง และรับชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง


โดยมี

คุณฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

คุณอริสรา นาคบุรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้