ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ

ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ และ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(คุณฉันติ เดชโยธิน) , หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน(คุณแทนไทร์ พลหาญ) และ คณะนักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม ในการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนและ ติดตามความก้าวหน้า

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

บริเวณลุ่มน้ำแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และลุ่มน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์