ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น. โดยประมาณ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(คุณฉันติ เดชโยธิน) บรรยายเรื่อง
"การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก"
ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก


ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานการทำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ2558
โดยเริ่มที่นักวิชาการฝนหลวง,นักบิน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพอากาศ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก