ระเบียบวาระการประชุมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยประมาณ


นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ได้เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลักษณะการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ การจัดงานวันสายรุ้งในวันอังคารที่ 28 ธันวามคม 2564 งานมาตรการลดและคัดแยกขยะ และประเด็นที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ต้องดำเนินการในปี 2565