ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น. โดยประมาณ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(คุณฉันติ เดชโยธิน) บรรยายเรื่อง
"โครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนช่วยในการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก"


ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานการทำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ2558
โดยเริ่มที่นักวิชาการฝนหลวงและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพอากาศหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน