ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งถังวัดน้ำฝนแบบหนาแน่น ที่ห้วยสัตว์ใหญ่

ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังวัดน้ำฝนฯ และ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(คุณฉันติ เดชโยธิน) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน (คุณแทนไทร์ พลหาญ) นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน , ช่างจากกลุ่มตรวจสอบสภาพอากาศฝนหลวง
และ อาสาสมัครฝนหลวงภาคใต้


ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม และติดตั้งถังวัดน้ำฝนอัตโนมัติบริเวณพื้นที่ติดตั้งหนาแน่น (Dense area) ทั้ง 9 จุด ใน โครงการวิจัยหัวหินโมเดล ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมมอบหนังสือที่ระลึกแด่กำนัน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานพื้นที่ติดตั้ง