ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"

Share



วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. โดยประมาณ


ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน(นายฉันติ เดชโยธิน) ร่วมกับ คณะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
ร่วมหารือ "การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ"

เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ และร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
โดยมี
นางปิยมาลย์ ศรีสมพร
นายวาทิน ธนาธารพร
นางสาวทิพย์วรรณ ทอดแสน
นายอธิป ปี่ทอง
นายชัยณรงค์ ไผ่รุ่ง
นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์
นายจักรภพ อกรณีย์
นางสาวหยกฟ้า หาญณรงค์
พนักงาน บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย)จำกัด
จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)ร่วมหารือในครั้งนี้




ข่าวอื่นๆ

- ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งคนสวน
- คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จ.นครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศฝล.เชียงใหม่
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"