นโยบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Share


1.ต้องไม่มีคอร์รัปชั่น โปร่งใสทั้งการทำงานและการให้ข้อมูล
2.ยึดถือนโนบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การทำงานต้อง ทำก่อน ทำทันที โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ เร่งด่วน ต่อเนื่อง ยึ่งยืน
3.เป้าหมายการทำงาน คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
4.การทำงานทุกระดับต้องมีเป้าหมายและมีผู้รับผิดชอบ
5.ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


  

งานเร่งด่วน


1.การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฏหมาย (เบบ)
2.การลดต้นทุนการผลิต
3.การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรที่ครอบคลุมสามารถนำไปใช้แ้กปัญหาต่างๆได้
4.เรื่องน้ำ (ภัยแล้ง)
5.การสนับสนุน "เกษตรอินทรีย์"งานต่อเนื่อง


1.เผยแพร่พระอัจฉริยาภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ ให้เป็นที่แพร่หลาย
2.การทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจัยการผลิต และตรงกับความต้องการของตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าที่ดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
3.ผลิตผลผลติการเกษตรให้มีคุณภาพ ไม่มีส่ิ่งเจือปน มีสุขอนามัยดีในระดับสากล
4.การดำเนินงานของศูนยืเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ : การให้คำแนะนำเกษตรกรต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด โดยทำให้คนสนใจและทำแบบนี้จริงๆ และนำไปสู่เป้าหมาย คือ การตลาด
5.การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสม
6.การใช้สหกรณ์ให้เป็นประโยชน์ และกำหนดการตรวจสอบมาตรฐานสหกรณ์ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
7.ส่งเสริมการประมงให้เป็นไปตามาตรฐานสากล ตรวจสอบได้
8.การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและที่ดินทำกิน
งานเพื่อความยั่งยืน


1.การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ : ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการพระราชดำริ
2.ให้มีงานวิจัยสนับสนุนในทุกแผนงาน/โครงการ (งานวิจัยมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว ต้องทำต่อเนื่อง)
3.การจัดการบริหารพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) : การปลูกพืชให้มีผลผลิตตรงต่อคามต้องการของตลาด
4.การหาแหล่งน้ำที่พอเพียงต่อการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
5."สหกรณ์เข้มแข็ง" : สหกรณ์ต้องมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มสมาชิก โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตได้ด้วยตัวเอง
6.การทำให้ "ข้าราชการมีความเข้มแข็ง" มีศักดิ์ศรี และทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
7.การทำให้รัฐวิสาหกิจบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ยึดถือนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร จำนวน 6 ด้าน เป็นกรอบในการดำเนินงาน


1.ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ
2.ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
4.เพิ่มบทบาทสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในฐานะผู้ซื้อพืชผลให้แปรรูปและส่งออกได้
5.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
6.ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

ข่าวอื่นๆ

- ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"
- นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"